AdobeStock_649035212-min
Picture of Grzegorz Skupniewicz

Grzegorz Skupniewicz

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu finansami, transakcjach kapitałowych, modelowaniu finansowym,

Czym różni się Dyrektor Finansowy od Kontrolera Finansowego?

Dyrektor Finansowy i Kontroler Finansowy to dwie kluczowe role w każdej firmie, które zajmują się zarządzaniem finansami. Jednak ich obowiązki, zakres odpowiedzialności i podejście do pracy różnią się w kilku kluczowych aspektach.

Kluczowe obowiązki Dyrektora Finansowego

Dyrektor Finansowy, często nazywany również CFO, skupia się głównie na strategii finansowej firmy. Jego główne zadania to:

 • Zarządzanie finansami

Dyrektor finansowy zarządza wszystkimi aspektami finansowymi firmy, w tym planowaniem budżetu, zarządzaniem płynnością finansową oraz kontrolą kosztów i wydatków.

 • Planowanie strategiczne

Współpracuje z zarządem i innymi kierownikami działów przy opracowywaniu strategii biznesowej i finansowej firmy oraz określaniu celów finansowych.

 • Analiza i raportowanie

Nadzoruje przygotowywanie regularnych raportów finansowych, w tym bilansów, rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych, dostarczając zarządowi i innym interesariuszom informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

 • Relacje z inwestorami i bankami

Jeśli firma jest notowana na giełdzie lub ma zobowiązania finansowe wobec banków lub innych inwestorów, to dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za utrzymywanie tych relacji i spełnianie wymagań informacyjnych.

 • Zarządzanie ryzykiem finansowym

Odpowiada za identyfikowanie, ocenę i zarządzanie ryzykiem finansowym, w tym ryzykiem walutowym, kredytowym i rynkowym.

 • Kontrola wewnętrzna i zgodność prawna

Zapewnia, że firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami oraz utrzymuje skuteczne systemy kontroli wewnętrznej.

 • Planowanie podatkowe

Współpracuje z działem podatkowym w celu optymalizacji strategii podatkowej firmy i minimalizacji obciążeń podatkowych.

 • Zarządzanie zespołem finansowym

Nadzoruje dział finansowy firmy, w tym zespół księgowości, kontrolerów finansowych i innych specjalistów.

 • Fuzje i przejęcia oraz restrukturyzacje

Współpracuje przy planowaniu i realizacji strategii związanych z fuzjami, przejęciami, restrukturyzacjami i innymi transakcjami finansowymi.

 • Rozwój kapitału i inwestycje

Zarządza inwestycjami firmy oraz podejmuje decyzje dotyczące pozyskiwania kapitału, takie jak emisje akcji lub zaciąganie kredytów.

Zobacz również: Przykładowy budżet

Zobacz przykładowy budżet w formacie XLS, który pomoże Ci w konstruowaniu własnego.
xls

Główne zadania Kontrolera Finansowego

Kontroler Finansowy, z kolei, skupia się bardziej na operacyjnej stronie finansów. Do jego głównych obowiązków należą:

 • Zarządzanie budżetem

Kontroler finansowy pomaga w tworzeniu i monitorowaniu budżetów firmy. Pomaga również w zarządzaniu kosztami i alokacji środków finansowych.

 • Analiza finansowa

Przeprowadza analizy finansowe, w tym analizy opłacalności, rentowności, płynności finansowej i innych wskaźników, aby dostarczyć wglądu w zdrowie finansowe firmy.

 • Raportowanie finansowe

Przygotowuje raporty finansowe, w tym bilanse, rachunki zysków i strat oraz przepływy pieniężne, które są wymagane do celów zewnętrznych (np. dla inwestorów, banków, organów regulacyjnych) i wewnętrznych (np. dla zarządu).

 • Kontrola wewnętrzna

Monitoruje i utrzymuje systemy kontroli wewnętrznej, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi i regulacjami oraz zapobiegać nadużyciom finansowym.

 • Prognozowanie i planowanie finansowe

Pomaga w tworzeniu prognoz finansowych, które pomagają firmie przygotować się na przyszłe wyzwania i określić cele finansowe.

 • Zarządzanie relacjami zewnętrznymi

Współpracuje z audytorami, doradcami podatkowymi, bankami i innymi zewnętrznymi interesariuszami w zakresie spraw finansowych.

Zakres odpowiedzialności Dyrektor Finansowy Kontroler Finansowy

PLANOWANIE STRATEGICZNE

Udział w dyskusjach strategicznych nad rozwojem biznesu
Tworzenie planu finansowego (zysk/strata, bilans, przepływy pieniężne)
Strategia podatkowa
Strategia zarządzania ryzykiem (operacyjnym, finansowym)
Kontrola wewnętrzna
Analiza rynku/produktu/konkurencji

NADZÓR FUNKCJONALNY / ZARZĄDZANIE

Salda do zapłaty/otrzymania/fakturowanie

Kontrola zapasów

Podatki

Skarb (zarządzanie nadwyżkami gotówki, planowanie cash flow)

Obszary poza finansami (HR, IT itp.)

KSIĘGOWOŚĆ

Zarządzanie należnościami - fakturowanie/inkaso

Zarządzanie zobowiązaniami - płatności/rabaty

Księgowość kosztów (koszt zadania, na jednostkę itp.)

Rozliczenie kont bankowych/kredytów

Kontrola sprawozdań finansowych

Projektowanie i utrzymanie planu kont

Proces zamknięcia miesiąca

RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE

Projektowanie i przygotowywanie raportów zarządczych

Projektowanie centrów kosztów, kontrola alokacji

ANALIZA FINANSOWA

Opracowywanie wskaźników, KPI, wyników

Budżetowanie/Prognozowanie

Opracowywanie celów budżetowych i innych planów finansowych

Ułatwianie procesu budżetowania: odpowiedzialność, harmonogram

KONTROLE WEWNĘTRZNE / AUDYTY

Projektowanie i przegląd procedur

Utrzymanie i przegląd procedur

Przegląd systemu kontroli wewnętrznej

Utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej

Zarządzanie relacjami z audytorem

Przygotowywanie informacji/planów audytowych

Opracowywanie planów działania w zakresie potrzeb kontroli wew.

RADA DYREKTORÓW / INWESTORZY

Raportowanie do Rady - przygotowanie/dostarczanie

Utrzymanie relacji z inwestorami

UMOWY / FUNKCJE ZEWNĘTRZE

Negocjowanie umów

Negocjowanie funkcji zewnętrznych

Utrzymanie funkcji zewnętrznych

Utrzymanie ubezpieczenia

DZIAŁALNOŚĆ M&A 

Opracowywanie celów M&A

Negocjowanie przejęć

Badanie due diligence

Wdrażanie

Wycofania/Zamknięcia

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA / FINANSOWANIE

Nawiązywanie relacji bankowych

Utrzymanie relacji bankowych

Uzyskiwanie finansowania dłużnego

Prowadzenie emisji akcji

Inwestowanie środków

Monitorowanie sald pieniężnych

Dyrektor Finansowy czy Kontroler Finansowy - kto lepiej zarządzi Twoją firmą?

Wybór między Dyrektorem Finansowym a Kontrolerem Finansowym zależy od specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie strategii finansowej i długoterminowego planowania, jeśli potrzebujesz finansowania, szukasz inwestora, masz kwestie podatkowe do rozwiązania, Dyrektor Finansowy będzie odpowiednim wyborem.

Jeśli natomiast skupiasz się na codziennym zarządzaniu finansami i potrzebujesz kogoś, kto zajmie się budżetem, raportowaniem, przepływami pieniężnymi, monitorowaniem księgowości i kontrolą wewnętrzną, Kontroler Finansowy będzie lepszym rozwiązaniem. Warto dodać, że Dyrektor Finansowy będzie oczywiście zajmował się także tym co Kontroler Finansowy.

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu finansami? Zapisz się na 45 minutową bezpłatną konsultację. Pomożemy w rozwiązaniu Twojego problemu.
aż 45 minut

Pobierz budżet

Zobacz przykładowy budżet w formacie XLS, który pomoże Ci w konstruowaniu własnego.
xls